Všeobecné obchodné podmienky

I. ÚVOD

 1. Na týchto stránkach je prevádzkované internetové zlatníctvo zlatahuta.sk ponúkajúce predaj vybraného spotrebného tovaru. Prevádzkovateľom zlatahuta.sk a dodávateľom ponúkaného tovaru je firma: AL - BO, s.r.o., Tomášikova 223/26, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, IČO : 36 422 436, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiele Sro, vo vložke číslo 164499/B.

II. IDENTIFIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. predávajúci: AL - BO, s.r.o., Tomášikova 223/26, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01, IČO : 36 422 436, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, v oddiele Sro, vo vložke číslo 164499/B.
 2. kupujúci: Zákazníkom sa rozumie užívateľ (všetky fyzické a právnické osoby bez obmedzenia) , ktorý má možnosť objednať si produkty na stránke Prevádzkovateľa. Príjemcom sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa objednávky Zákazníka zásielka určená. Miestom určenia sa rozumie miesto určené Zákazníkom, na ktoré je Prevádzkovateľ povinný zabezpečiť doručenie zásielky. Zásielkou sa rozumie tovar, ktorý je súčasťou ponuky Prevádzkovateľa na webových stránkach.

III. PREDMET KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene.
 2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
 3. Predmetom kúpy podľa uzavretej kúpnej zmluvy je tovar špecifikovaný čo do výrobku, názvu, druhu, množstva, váhy, rozmerov, ceny a pod. v objednávke kupujúceho.

IV. POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Potvrdenie prijatej objednávky Vám systém zašle automaticky e-mailom. V deň odoslania zásielky kuriérom budete o tom taktiež informovaný e-mailom. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

V. DODACIE LEHOTY A PODMIENKY

Tovar sa doručuje Slovenskou poštou - podľa želania zákazníka. Doba doručenia tovaru závisí od typu doručenia, ktorý bol pri objednaní tovaru zvolený. Ak je objednaný tovar zaplatený, alebo objednaný na dobierku a nachádza sa na sklade, je tovar doručený do 2 pracovných dní. Mimo SR 3 až 5 pracovných dní. Ku každej zásielke je priložený originálny daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň ako záručný list. V prípade osobného odberu si tieto doklady prevezmete osobne spolu s tovarom. Tovar, ktorý je výsledkom vlastnej objednávky kupujúceho (tovar je gravírovaný alebo vyrábaný na zákazku) môže byť dodaný v iných lehotách ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného použitého zobrazovacieho zariadenia.

VI. SPÔSOB PLATBY ZA TOVAR

Pri dokončovaní objednávky vám ponúkame viacero možností platby:

1. PLATBA KARTOU

Platba kartou prebieha cez platobnú bránu ČSOB banky. Všetky údaje o platobnej karte sú chránene autoritou ČSOB banky. Celý proces prebieha mimo nášho eshopu. Po platbe ste presmerovaný späť na stránky www.zlatahuta.sk a bude Vám zobrazená informácia o potvrdení prijatia objednávky.

2. ONLINE PLATBA CEZ INTERNETBANKING - TrustPay

Za tovar môžete zaplatiť prevodným príkazom na zabezpečenej stránke Vašej banky s automaticky vopred vyplnenými údajmi o platbe (suma, variabilný symbol). S Vašimi údajmi neprichádzame do kontaktu, sme informovaní iba o úspechu alebo neúspechu transakcie.

3. PLATBA PayPal

Objednávku môžete bezpečne uhradiť aj prostredníctvom PayPal účtu.

4. PLATBA PREVODOM

Objednávku môžete uhradiť aj prevodom na náš účet v ČSOB banke. Údaje k platbe Vám budú zaslané na Váš e-mail, ako aj potvrdenie prijatia objednávky. Ako variabilný symbol uvediete číslo objednávky. Ihneď po prijatí úhrady Vám bude objednávka expedovaná.

5. Dobierka - Platba pri prevzatí

Pri vytváraní objednávky máte možnosť zvoliť si platbu na dobierku, teda platbu priamo pri preberaní zásielky. Platbu môžte realizovať buď u kuriéra, keď Vám zásielku doručí alebo na pošte pri jej vyzdvihnutí. Tento spôsob platby je spoplatnený sumou 1,50 eur.

VII. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO A PREDÁVAJÚCEHO

 1. Predávajúci sa zaväzuje:
  1. Bezodkladne vybaviť každú Objednávku Kupujúceho;
  2. Dodržať stanovenú cenu (cenu platnú v čase uzavretia zmluvy na základe príslušnej Objednávky);
  3. Dodať tovar, ktorý si Kupujúci objednal.
 2. Zákazník sa zaväzuje:
  1. Prevziať tovar, ktorý bol predmetom jeho Objednávky od kuriéra alebo iného doručovateľa v odbernej lehote, na adrese, ktorú uviedol v Objednávke;
  2. Zaplatiť za tovar plnú dohodnutú cenu;
  3. Skontrolovať obal zásielky (tovaru) pri preberaní od kuriéra alebo doručovateľa;
  4. Poškodené zásielky (tovar) nepreberať!;
  5. Nedodanie zásielky (tovaru) je Kupujúci povinný Predávajúcemu oznámiť po uplynutí 7. dňa od potvrdenia (emailom, SMS) odoslanie zásielky (tovaru), a to na email zákazníckeho servisu zlatahuta@zlatahuta.sk
  6. V prípade, že Zákazník neprevezme zásielku v odbernej lehote, dochádza k porušeniu zmluvy zo strany Zákazníka.

VIII. POPLATKY ZA DORUČENIE A BALENIE TOVARU

Všetok objednaný tovar je doručovaný za aktuálne ceny našich zmluvných prepravcov bez navýšenia. Objednávateľ má možnosť vybrať si spôsob doručenia!

IX. NADOBUDNUTIE VLASTNÍCTVA A PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY NA TOVARE

 1. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
 2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho alebo od jeho zástupcu, povereného doručiť tovar, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

X. ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU

Kupujúci je oprávnený prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav zásielky a v prípade poškodenia je dopravca povinný na žiadosť kupujúceho vyhotoviť Zápis o škode s uvedením rozsahu a povahy vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, tj. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním.

Záruka:
Na všetok tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade potreby sprostredkujeme aj pozáručný servis Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu zlatahuta@zlatahuta.sk.

Záruka sa nevzťahuje na vady:

 1. Spôsobené mechanickým poškodením tovaru: Roztrhnutie retiazky, rozbitie kameňa, poškriabanie výrobku, zapučenie, pokrivenie, vypadnutie kameňa spôsobené zlomením alebo pokrivením krapne, v ktorej je kameň uchytený, ulomenie zapínania, zalomenie lankových retiazok, prasknutie šínky prsteňa.
 2. Poškodenie tovaru spôsobené bežným nosením: Prirodzené opotrebenie ako je, ošúchanie závesných krúžkov na visiacich náušniciach, predratie krúžkov na príveskoch, predratie očiek na retiazkach, bežné opotrebenie rhodiovaného šperku napríklad spodnej časti prsteňov z bieleho zlata
 3. Tovar znehodnotený nesprávnym používaním a nedodržaním pokynov o riadnu starostlivosť.
 4. Reklamovaný tovar musí byť kompletný. 

XI. SÚHLAS S OBCHODNÝMI PODMIENKAMI A REKLAMAČNÝM PORIADKOM

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 28. 3. 2023.